top of page

Grupo VENDE FACIL

Público·33 membros
Charles Foster
Charles Foster

Normativna Gramatika Srpskog Jezika Matica Srpska.pdflPiper, P., I. Antonić, V. Ružić, S. Tanasić, Lj. Popović, B. Tošović. 2005. Sintaksa savremenoga srpskog jezika. Prosta rečenica. U redakciji Milke Ivić. Beograd, Institut za srpski jezik SANU, Beogradska knjiga, Matica srpska.
Normativna Gramatika Srpskog Jezika Matica Srpska.pdflStanojčić, Ž., i Lj. Popović. 1992. Gramatika srpskog jezika. Udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole. Beograd, Novi Sad, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Zavod za izdavanje udžbenika.


Zbog toga je Savet vratio na doradu Predlog standarda kvaliteta udžbenika kojim se reguliše primena rodno osetljivog jezika u udžbenicima, jer stojimo na stanovištu da standardi treba da se prilagode stavu Matice srpske i Odbora za standardizaciju srpskog jezika, koji su se izjasnili o ovom pitanju.


Matica srpska i Odbor za standardizaciju srpskog jezika doneli su stručno mišljenje o Predlogu stadnarda kvaliteta udžbenika. S njihovim mišljenjem složile su se srbističke katedre sa svih šest državnih univerziteta u Srbiji.


Lingvisti naglašavaju da uzor u pisanju đačkih knjiga može biti samo "Normativna gramatika srpskog jezika", a nikako "Priručnik za rodno osetljiv jezik", koji se već tri godine nalazi na sajtu Vlade Srbije. Takođe, stručna javnost pita i da li će nacionalna biblioteka, gradske, školske i sve druge biblioteke morati da se prilagode rodno osetljivom jeziku.


Nacionalni prosvetni savet vratio je predlog za uvođenje rodno osetljivog jezika u udžbenike. Stručna javnost čvrsto se drži stava da se uvođenjem rodno osetljivog jezika ne odstupa samo od gramatike i pravopisa, već i da se njime vrši nasilje nad srpskim jezikom.Matica srpska, Odbor za standardizaciju srpskog jezika, Srpska akademija nauka i umetnosti kao i katedre za srbistiku u svim univerzitetskim centrima u Srbiji ujedinjeni su u mišljenju da ideologija nema šta da traži u naučnim vodama. Doktor lingvističkih nauka i redovni profesor za Savremeni srpski jezik, Miloš Kovačević, izjavio je za Sputnjik kako bi bilo apsurdno uopšte govoriti o argumentima i kontraargumentima druge stane, budući da oni nemaju nikakvu težinu.


Kovačević takođe ističe kako je samo donošenje ovog zakona kontradiktorno, budući da u Zakonu o očuvanju srpskog jezika i ćiriličkog pisma jedna od stavki koja je već stupila na snagu jeste ta da se zabranjuje politički marketing.


Informações

Bem-vindo ao grupo! Você pode se conectar com outros membros...

membros

bottom of page